Referat af 50. danZIG-møde

19. januar 2012

Deltagere:
Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek
Per Kjær, Aarhus Kommunes Biblioteker
Erik Bertelsen, Statsbiblioteket
Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter
Poul Henrik Jørgensen, Portia
Pernille Saul, Guldborgsund-bibliotekerne
Henrik Dahl, Dantek
Ole Hultén, KnowledgeGate Information Systems
Jørgen Petersen, Ex Libris (for Hans Henrik)
Leif Andresen, Kulturstyrelsen
Ulla Kvist, Kulturstyrelsen (referent)

Afbud fra:
Hans Henrik Felby, Ex Libris
Adam Dickness, Index Data
Hans Henrik Büscher, Reindex

1. Indledning og godkendelse af dagsorden
Leif Andresen tilføjede to yderligere punkter under pkt. 2. Pkt. 2.2 Kort orientering om DDB og pkt.2.3 Kort orientering om hvilke biblioteksstandarder der findes i Danmark.
1.1. Velkommen
Leif Andresen bød velkommen og orienterede om fusionen af Styrelsen for Bibliotek og Medier med Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen til Kulturstyrelsen og med deraf følgende tekniske opdatering af kommissorium: http://biblstandard.dk/danzig/danzigmandate.htm

2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

2.1. Oversigt over specifikationer siden sidste møde
(se nedenfor)
Leif Andresen havde udarbejdet en systematiseret oversigt over specifikationer udsendt siden sidste møde. Der var ingen yderligere kommentarer.
2.2 Kort orientering om Danskernes Digitale Bibliotek
Leif Andresen havde håbet, at aftalen om DDB var faldet på plads, inden dette møde. Udvalgsarbejdet er endnu ikke færdigt, men forventes færdiggjort i forbindelse med det næste møde i KL’s bestyrelse den 23. februar. Der mangler stadig afklaring på en række udeståender.
2.3    Kort orientering om oversigten over biblioteksstandarder i DK.
Leif Andresen henledte opmærksomheden på publikationen biblioteksstandarder i Danmark og bad om at få besked, hvis der manglede nogle standarder i oversigten. Oversigten skal holdes ved lige via bloggen Biblioteksstandarder i Danmark http://biblioteksstandarder.wordpress.com/ Denne blog skal kun anvendes til oplysninger om færdige standarder og specifikationer, den almindelig systemleverandør blog vil stadig behandle alle andre emner af interesse for systemleverandørerne.
Mht. Linked Open Data gjorde Leif Andresen opmærksom på, at det kunne være relevant at holde øje med udviklingen i Europeana og henviste til at følge med på adressen http://www.pro.europeana.eu/
Der var ikke andre meddelelser.

3. Opsamling på 49. danZIG-møde
Referat var udsendt og godkendt pr. e-mail. Der var ingen yderligere kommentarer. http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig49-ref.htm

4. Z39.50 migrering
Bilag E: Oplæg om migrering af Z39.50
http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagE.pdf
Referat
Leif Andresen præsenterede et oplæg om migrering af Z39.50 og forklarede, at oplægget forholdt sig entydigt til, hvad der stod i overskriften, og således kun omhandler Z39.50 og hvordan funktioner med Z39.50 skal kunne erstattes, og ikke NCIP, RFID, EDItX, prisforespørgsler eller leverancer af digitale ressourcer.
Leif Andresen forklarede, at dette var den indledende proces, oplægget var en oversigt over status og at der ikke i dag skulle træffes afgørelser, men at præsentation mere skulle betragtes som startskuddet på en længere proces.  Se selve præsentationen på http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagF.pdf
Leif Andresen kunne konstatere at Z39.50 stadig virker og er dataudvekslings backbone i fjernlånsarbejdet i Danmark, samt anvendes til søgninger i WorldCat
SRU kan ikke erstatte den fulde danske anvendlse af Z39.50, men det er klart, at Z39.50 er på vej ud. Der er den fornødne tid til at forberede et skifte og Leif Andre-sen fremlagde et forslag til en strategi for migreringen, der for at sikre et validt beslutningsgrundlag vil begynde processen ved at opsamle data om brugen af Z39.50. Henrik Dahl bemærkede, at SRU på bibliotek.dk var beskrevet som ”i test”. Tommy Schomacker ville se på dette.
Leif Andresen havde udarbejdet et forslag til forberedelse af en ny model, men understregede, at det var hans bud på, hvordan vi kommer videre. Banen er åben for andre forslag. SRU er efterhånden udbredt en del, og der er faktisk ingen alternativer til SRU i søgning. Leif Andresen foreslog i oplægget, at der udarbejdes en ny SRU profil danZIG, men supplerede oplægget med på mødet at foreslå, at der evt. skal udarbejdes to danZIG profier:
•    En danZIG Core profile med de vigtigste søgeindex termer
•    En danZIG Full profile med alle søgekoderne i praksisreglerne.
Erik Bertelsen bemærkede, at det ville være mere korrekt at ”download” blev er-stattet med ”transmission af poster”.  Enighed om at dette er en bedre formulering.
Poul Henrik Jørgensen støttede forslaget om et forenklet og fokuseret Holdings format, især med henblik på, at han var ophavsmand til den oprindelige meget detaljerede Z39.50 Holdings Schema, og understregede dermed, at man aldrig skal ”gå  tilbage til en fuser”.

Z39.50 har med succes været brugt og er i brug som transportprotokol, hvilket SRU klart ikke kan bruges som. Leif Andresen spurgte, om der var basis for en international løsning, som skulle være enkel og funktionel? Hvis ikke en international løsning findes hurtigt, der skal f.eks. ikke ventes på en ISO proces, som strækker sig over flere år, så skal der satses på at udvikle en enkel og funktionel national standard. En ny abstrakt model for ILL skal udvikles, og en ny ILL transportprotokol i form af en ny web-service skal findes, skåret ind til benet er ILL transaktioner i virkeligheden så enkle, at en REST service vil være oplagt.  
Den videre plan for arbejdet vil – efter justering/supplering af oplægget – være at få igangsat data indsamlings arbejdet, og derefter at få gang i arbejdsgrupperne, dvs. at reaktivere ILL arbejdsgruppen og få dannet en ny arbejdsgruppe om Søgning. Arbejdsgrupperne skal sættes i gang i løbet af foråret. Et nyt møde aftales en gang efter sommerferien, når arbejdsgruppernes arbejde er færdiggjort. Det vigtigste er, at der bliver taget stilling til den vej vi skal gå og f.eks. anvender ISO i den grad, hvor det er nødvendigt.
Oplægget var ment som et åbent oplæg til diskussion og Leif Andresen efterlyste derefter kommentarer og spørgsmål fra deltagerne.
Hans Erik Büscher havde sendt input via en mail, hvoraf det fremgik, at det er
•    OK at migrere til SRU, hvis det understøttes. Med den forpligtelse at man   kører sømløst over fra z39.50 – altså ikke noget med at lade z39.50 dø og dernæst ad åre at få noget SRU op.
•    Gå efter enkle REST/Webservice baserede protokoller.


Tommy Schomacker mente, at det var et fremragende overblik Leif Andresen gav i oplægget, og at det var en god ide at sætte noget i gang snarest. Tommy Schomacker ville gerne melde sig til at deltage i arbejdet i grupperne.
Erik Bertelsen bemærkede, at det var vigtigt at skelne mellem søgning /search/retrieve) og udveksling af ILL-transaktioner.
Poul Henrik Jørgensen var enig med Tommy Schomacker i, at det var et fremragende overblik og tilstod at være én af dem, der tidligere havde fæstet for meget lid til internationale standarder. Poul Henrik Jørgensen mente klart nu, at det var bedre at følge en enkel og forståelige standard national standard, end at følge en international uforståelig standard.
Ole Hultén var meget enig med Hans Erik Büscher og tilsluttede sig derefter kommentarerne om, at oplægget gav et glimrende overblik.
Flemming Pedersen tilsluttede sig ligeledes de rosende ord, men mente det det nok var for optimistisk at have noget klart i slutningen af 2012. Det var dog glimrende at komme i gang nu, og Flemming Pedersen hældede selv mest til det pragmatiske og funktionelle frem for de store og detaljerede standarder.
Pernille Saul var ligeledes enig med de tidligere udsagn og tilhørte også den pragmatiske del og tilføjede, at den kommunale verden ville klappe i hænderne, hvis det endte med, at Z39.50 blev ”kvalt”.
Per Kjær havde ingen yderligere kommentarer, andet end han kunne tilslutte sig den simple model.
Jørgen Petersen mente, det var et fint oplæg, og at han ville klappe i hænderne, hvis det mere enkle blev det fremherskende.
Henrik Dahl fandt, at det var et interessant overblik, men havde diverse forskellige tekniske indvendinger mod oplægget, f.eks. ville Henrik Dahl klart foretrække SRU SOAP i stedet for SRU GET, som foreslået af Leif Andresen.
Leif Andresen kunne konkludere, at Z39.50 stadig har status som vand i vandrørene, så længe det virker, så er der ingen der klager, men at der klart intet udviklingspotentiale i Z39.50 og der derfor er god grund til at sætte migrationsprocessen i gang, mens der stadig er tid nok.
Erik Bertelsen understregede, at det var vigtigt at skille ILL og søgning fra hinanden. Der udspandt sig en længere diskussion om det var hensigtsmæssigt at opdele i to grupper eller ej. Tommy Schomacker understregede, at der klart skal ske en koordinering imellem de to arbejdsgrupper, f.eks. forestillede han sig, at både han og Leif Andresen var medlem af begge arbejdsgrupper.
Der var enighed om at betragte forslaget om at anvende SRU til søgning som et godt input til diskussionen i arbejdsgruppen.
Per Kjær foreslog at afvente den igangsatte data indsamling, førend endelig beslutning om opdeling tages.
Erik Bertelsen mente ikke, at det var nok kun at indsamle data fra trafikken mod DBC, trafikken mod et bibliotek kan have et helt andet mønster. Henrik Dahl foreslog ligeledes at indhente data fra trafikken mod udenlandske leverandører.
Hvis der kunne indgås et aftale med et lokalt bibliotekssystem, mente Leif Andresen, at det var fornuftigt nok at indhente data fra trafikken mod et lokalt bibliotek, derimod ville det være lidt af en udfordring at få data fra udenlandske leverandører.
Flemming Petersen spurgte, hvorfor NCIP ikke er nævnt. Leif Andresen forklarede, at det er fordi NCIP er eksemplar orienteret og han mente ikke, at det kunne lade sig gøre at anvende NCIP på denne måde, men at det selvfølgelig ikke er ensbetydende med, at det ikke vil kunne inddrages i arbejdet. Erik Bertelsen mente, der skulle mere fokus på, at i mange andre protokoller foregår bestilling på eksemplar niveau og ikke som her på det bibliografiske post niveau, og nævnte særskilt, at bestilling på artikler på artikelniveau er et problem. Her er meget fokus på de fysiske materialer og en bro som f.eks. kunne være beholdningsopslaget kunne danne sammenhæng til de nye materiale former.

Flemming Petersen spurgte til langtidsholdbarheden af denne løsning i forhold til de elektroniske ressourcer og Leif Andresen mente, at der stadig var ræson i at rationalisere det fysiske udlån, men at dette formentlig ville være det sidste der laves i forhold til fjernlåns samarbejdet.
Leif Andresen ville gerne have forslag til deltagere i de to arbejdsgrupper senest den 7. februar. Koordineringen mellem arbejdsgrupperne klares med personsammenfald.
Udgangspunktet for kommissoriet vil være Leif Andresens oplæg samt dette referat. Leif ville endvidere lave et oplæg til formålsformulering. Der skal stiles mod at grupperne er færdige inden sommerferien.

5. Sortering og tegnsæt
Bilag:
Bilag A 50. danZIG-møde: Nedbrydning af silovægge: XMLificering af biblioteks-katalogen og konsekvenser heraf (Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011)
http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagA.pdf
Bilag B 50. danZIG-møde: UDDRAG: Godkendt referat Bibliografisk Råds møde 24.11.2011
http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagB.pdf
Referat
Leif Andresen gav en kort status for et møde i Bibliografisk Råd, hvor det var blevet besluttet at droppe det særlige tegn for gl. dansk å og alfabetiseringstegnet. Disse initiativer skal ses som indledende tiltag til en overgang til Unicode. BIR nedsatte derefter en arbejdsgruppe, som skulle se på konsekvenser af implementeringen af de foreslåede ændringer. Leif Andresen orienterede derefter om arbejdet i den nedsatte sorteringsarbejdsgruppe samt om hvordan forberedelsen af ”ren Unicode” skal gribes an.
Efter forskellige tekniske opklaringsspørgsmål kunne Leif Andresen forklare, at dette punkt faktisk var tænkt kun som et orienteringspunkt, det er beslutning som er taget af Bibliografisk Råd.
Leif Andresen forklarede endvidere, at det ikke længere giver fordele at bibeholde disse gamle biblioteksstandarder, og udveksling af data med andre sektorer længe har været et problem pga. af disse gamle standarder. Der var enighed om, at det var en god ide at få ryddet op i katalogen, især set i lyset af skiftet til brøndteknologien.
Første møde i sorteringsarbejdsgruppen er afholdt fortalte Leif Andresen. Beslutningen om at droppe sorteringstegnet er truffet på baggrund af, at sortering i praksis kun anvendes i et begrænset omfang i bibliotekssammenhæng og som regel ikke konsekvent.
Det blev påpeget, at opstillingsprincipperne ude på de enkelte biblioteker kunne blive berørt af det og at den nedsatte gruppe ville se nærmere på de konsekvenser, det ville få for opstillingsprincipperne. I søgesystemerne er værdien klart faldende.
Implementeringen af dette vil kræve en del forberedelse, en del tekniske overvejelser og Leif Andresen bad DBC om at komme med et notat, der beskriver, hvordan DBC vil forholde sig til det i praksis. Derefter vil den mere konkrete planlægning kunne igangsættes. Flemming Pedersen efterlyste i den forbindelse. at der snarest skulle foreligge en konkret tidsplan.
Der blev rejst en del spørgsmål omkring problemerne med opstillingsprincipperne på bibliotekerne og om hvordan bibliotekerne skulle informeres om denne ændring. Der var dog enighed om, at en egentlig udmelding ikke bør ske, før end notatet fra DBC foreligger.

6. CULR service
Bilag til pkt.:
Bilag C 50. danZIG-møde: Core User Library Registry (CULR) service v20120106
http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagC.pdf
Mere populær (og dansksproget) beskrivelse. Lavet før tilføjelse 6.1.2012.
Bilag D 50. danZIG-møde: Introduktion til Core User Library Registry - CULR
http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagD.pdf
Referat
Leif Andresen havde bedt Poul Henrik Jørgensen om at udarbejde et udkast til en specifikation for en web-services til opdatering af et fælles register over lånetilhørsforhold. Poul Henrik Jørgensen gennemgik derefter et udkast til denne specifikation, En pdf med oplægges kan hentes her: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagG.pdf .
Poul Henrik Jørgensen forklarede, at specifikationen tager sit udgangspunkt i notatet: Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester. Af notatet fremgår det, at formålet med CULR er, at identificere de biblioteker, hvor en given person eller virksomhed er registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over lokale lånernumre, som hver enkel person råder over. Specifikation tager udgangspunkt i flere af de use cases, som er beskrevet i ovennævnte notat.
Da det er en central database med høj følsomme data, er det vigtigt med sikkerhedsregler. På et spørgsmål fra Erik Bertelsen om der satses på fuld dækning af alle lånetyper, kunne Leif Andersen forklare, at det var sket, så vidt det var muligt.
Forskellige faktuelle spørgsmål blev besvaret og Leif Andresen påpegede, at udgangspunktet var CPR-nummeret, og hvis det lokale bibliotek ikke benyttede CPR-nummer i fuld udstrækning, kunne det skabe problemer rent lokalt. Leif Andresen bad i den forbindelse Per Kjær om at udarbejde et forslag til en use case for børn uden CPR-nummer.
Henrik Dahl stillede spørgsmål ved den manglende versionering. Leif Andresen og Poul Henrik Jørgensen ville se nærmere på dette spørgsmål. Henrik Dahl stillede spørgsmål ved anvendelse af pluralis i navngivning uden at der var tilslutning til ændringer.
Flemming Pedersen spurgte om registret ville dække både folke– og skolebiblioteker. Leif Andresen kunne forklare, at det i første række kun ville dække folke- og forskningsbibliotekerne, men kunne ikke umiddelbart se, hvorfor det ikke ville kunne anvendes af skolebibliotekerne også. På et spørgsmål om en ca. tidshorisont for hvornår registret er klart, kunne Leif Andresen svare, at det formentlig vil være klart i begyndelsen af 2013.
Flemming Pedersen spurgte, om udviklingen og drift af en sådan service ville komme i udbud.
Leif Andresen forklarede, at det afhang af DDB, da denne service formentlig vil være en af de features, der skal være en del af DDB. Erik Bertelsen understregede, at skal tidsfristen holde, må en test vise, at det fungerer senest til efterårsferien.
Derefter var der forskellige faktuelle kommentarer og rettelser til specifikationen.
Specifikation vil derefter blive drøftet i FRIB og derefter forventes den færdiggjort. Det nærmere forløb aftales derefter.

7. NCIP
7.1. Forslag om justeringer af danZIG specifikation 06 ud fra erfaringerne ved første implementering.
Referat
Leif Andresen forespurgte, om der er nogen, der har kendskab til anvendelse af NCIP specifikation 2.0 i stedet for den, som bruges nu.  Jørgen Petersen lovede at undersøge det.
Endvidere orienterede Leif Andresen om, at den implementering af danZIG Specifikation 06 mellem DDElibra og bibliotek.dk har vist nogle detaljer, som kunne trænge til at blive pudset af. Nogle få tilføjelser som gør livet lettere er udarbejdet og en beskrivelse heraf vil først blive sendt rundt til NCIP arbejdsgruppen for derefter at blive lagt op på hjemmesiden.
7.2. Foreløbig drøftelse af udviklingsforslag om ”Følg min bestilling”
Mundtligt oplæg på mødet.
Referat
På grund af tidsnød blev punktet udsat til næste møde.

8. Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester
Se ny udgave af notat på:
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/frib/
Orientering.
Referat:
Leif Andresen gav en kort en orientering om notatet og arbejdet i FRIB.

9. RFID
9.1 SIP 3.0
Se info via: http://www.mickfortune.com/Wordpress/?p=692
Referat:
Leif Andresen forespurgte om der var nogen der havde kendskab til en ny udgave af SIP, kaldet SiP 3.0 ? Der havde været diskussioner i RFID arbejdsgruppen om det var muligt at udarbejde noget, der går ud over SIP og Leif Andresen vill gerne høre danZIGs mening om mulighederne for at understøtte dette.  RFID leverandørerne afventede klart bibliotekssystemleverandører.

9.2. BIC’s alternative til SIP 3.0
Se nærmere: www.bic.org.uk/e4libraries/16/INTEROPERABILITY-STANDARDS/: Data Communication Framework for Library Systems og SIP and the BIC Library Communications Framework
Referat:
Leif Andresen foreslog at punktet blev taget op igen på et kommende møde og inden da at der blev udarbejdet nogle use cases for at kunne belyse de forskellige scenarier.

10. SRU/OASIS
OASIS Committee Specification Draft
(se nedenfor)
Referat:
Leif Andresen orienterede om, at en ny draft for en specifikation af SRU/OASIS er  åben for høring til den 12. februar. Enighed om, at det er et forsøg på at lave en samlet specifikation, men at indholdet ikke er nyt, det er stadig samme SRU – nu bare inde i et andet framework. Derfor er der ingen grund til at kommentere og der indsendes ikke et høringssvar.

11. Andre spørgsmål

Der var ikke indkommet andre spørgsmål

11.1 Næste møde
Næste møde vil afhænge af hvornår der kød nok til at afholde et møde.
Leif Andresen takkede derefter deltagerne for aktiv og positiv deltagelse i mødet.