Referat af 49. danZIG-møde

Tid og sted
den 28. juni 2011 fra kl.10.- 14.30 hos Styrelsen, H.C. Andersens Boulevard, København


Deltagere:
Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek
Per Kjær, Aarhus Kommunes Biblioteker
Erik Bertelsen, Statsbiblioteket
Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter
Poul Henrik Jørgensen, Portia
Pernille Saul, Guldborgsund-bibliotekerne
Henrik Dahl, Dantek
Ole Hultén, KnowledgeGate Information Systems
Anders Vestergaard, Dansk BiblioteksCenter
Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier
Ulla Kvist, Styrelsen for Bibliotek og Medier (referent)

Afbud fra:
Hans Henrik Felby, Exlibris
Adam Dickness, Index Data

Ikke tilstede:
Hans Henrik Büscher, Reindex

Ad. 1. Indledning og godkendelse af dagsorden
Leif Andresen bød velkommen og nævnte, at medlemmerne af NCIP og materialevalgsarbejdsgrupperne ligeledes var inviteret. Anders Vestergaard havde valgt at modtage invitationen, men kunne dog ikke deltage i hele mødet, hvilket betød en omrokering af punkterne på dagsordenen. Leif Andresen bød endvidere Per Kjær (Aarhus Kommunes Biblioteker) velkommen som nyt medlem af udvalget. Per Kjær træder ind i stedet for Niels Jensen, der har fået nyt arbejde på DBC. Leif Andresen tilføjede derefter følgende to nye underpunkter til dagsordenen:
  Pkt
.4 f Ny publicering af danMARC2
  Pkt.6 h: Behov for vejledning om postformatering
Dagsordenen blev derefter godkendt.

Ad. 2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
Leif Andresen orienterede om et møde i ISO TC46 maj 2011, herunder især om nedsættelse af ad hoc gruppe om ILL-standarderne. Iflg. processen i ISO skal standarder til systematisk review hvert 5. år. ILL-standarderne er derfor et punkt på mødet til næste år, og en ad-hoc gruppe er nedsat, som skal forberede et oplæg til mødet. Leif Andresen deltager i denne arbejdsgruppe og er som en del af forberedelsen ved at udarbejde en artikel til Interlending & Document Supply for at opsummere den måde, standarden har været anvendt i Danmark. Leif Andresens oplæg vil være at droppe kompleksiteten og geare ned til en enklere model. Erik Bertelsen påpegede den udfordring som artikelbestillinger, især kopibestillinger, udgør. En problematik, som Erik Bertelsen gerne så behandlet i en ny version af standarderne. Henrik Dahl så standarderne som et vel defineret anarki, standarderne har aldrig virket efter hensigten i Danmark, har nærmere været brugt som reference model i stedet for.
Leif Andresen lovede at orientere danZIG om den videre udvikling og om nødvendigt at inddrage danZIG eller danZIG ILL arbejdsgruppen.

Ad. 3. Opsamling på 48. danZIG-møde
Referat er godkendt via email.
http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig48-ref.htm

Der var ingen yderligere kommentarer.

Ad. 4. danMARC2 og andre formatspørgsmål
Leif Andresen understregede, at de følgende punkter alle mest var tænkt som korte orienteringspunkter for udvalget:
a. Orientering om nyt kodefelt for tilgængelighed for lånesamarbejde 096*r. Bilag: forslag til BIR (behandles 16.6.2011):
Leif Andresen orienterede om et nyt delfelt r i felt 096. Ændringen er godkendt i bibliografisk råd. Der var opbakning til kodning i stedet for fri tekst. *1)
b. Høring om justering af søgekode for LETTAL. Bilag vedlagt.
Henrik Dahl havde rejst problemet med den valgte søgekode for LETTAL, lt, og Leif Andresen foreslog derfor, at søgekoden lt byttes ud med ll. Poul Henrik Jørgensen påpegede problemer med at vælge koder med l, idet l nemt kan forveksles med tallet 1. Både Henrik Dahl og Flemming Pedersen understregede, at søgekoder med tal aldrig anvendes. Enighed om at støtte ændringen. *2)
c. Orientering om ny datamodel i bibliotek.dk/DanBib
Leif Andresen orienterede om et projekt på bibliotek.dk-udviklingsplanen om migrering til en model, der bygger på brøndteknologi. Et projekt, der er samfinansieret med DanBib om en ny datamodel. En rapport er undervejs og udvalget vil blive orienteret, når den foreligger.
Tommy Schomacker forklarede, at der vil blive udarbejdet en kort version af rapporten til publicering. Der er ikke kun tale om migrering af bibliotek.dk, men det handler om at flytte hele DBC’s produktionsmodel.  Rapporten skal indeholde en vurdering af, om den eksisterende model for brønden er holdbar, samt en skitsering af en mulig model, der tager højde for alt, der skal migreres. Tommy Schomacker gennemgik derefter mere detaljeret, hvad denne model skal indeholde.  
På et spørgsmål fra Flemming Pedersen om, hvordan et så stort projekt finansieres, kunne Leif Andresen forklare, at migreringen udgør en væsentlig del af udviklingsplanen for bibliotek.dk, en anden del er dækket via udviklingsplanen for DanBib. Efter en del spørgsmål og kommentarer samlede Tommy Schomacker op ved at meddele, at han tog alle spørgsmålene med tilbage og derefter agtede at publicere et samlet svar på systemleverandørbloggen. Leif Andresen takkede for redegørelsen og konkluderede, at systemleverandørbloggen vil blive orienteret, når den korte version af rapporten er publiceret *3) og at DBC vil sørge for en samlet overskuelig redegørelse på systemleverandørbloggen, herunder også hvorfra hele source komplekset vil kunne downloades. Yderligere spørgsmål kan stilles på bloggen.
d. Autoritetsposter i DanBib – projektpræsentation
Leif Andresen orienterede om et nyt projekt, som DBC har iværksat. Et projekt med det formål at oprette og vedligeholde autoritetsposter samt at lade disse erstatte visse kontrollerede data i de bibliografiske poster. Der var udsendt et notat udarbejdet af Susanne Thorborg til udvalget.
På et spørgsmål fra Erik Bertelsen om tidshorisonten for dette projekt, kunne Tommy Schomacker svarer, at den ligger et stykke ude i fremtiden. Leif Andresen supplerede med, at dette skulle betragtes som en orientering på et meget tidligt tidspunkt i  forløbet, og at der endnu ikke var styr og svar på alle spørgsmål.
e. Orientering om Bibliographic Framework Transition Initiative

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/katalogisering/bibliographic-framework-transition-initiative/
Leif Andresen meddelte, at Library of Congress (hovedaktør i forhold til MARC21) har annonceret igangsætning af et udredningsarbejde med henblik på at finde efterfølgeren til katalogiseringsformatet MARC21. Styrelsen har hilst initiativet med tilfredshed og har tilkendegivet overfor Library of Congress, at styrelsen er interesseret i at deltage i den proces. Styrelsen går efter at sikre en international baseret fremtidig løsning frem for at lave nationale standarder.
f. Ny publicering af danMARC2
Leif Andresen orienterede om, at styrelsen vil ændre og flytte publiceringsmodellen for danMARC2. Som den er nu består den af html tekster, der bundet sammen. Det var avanceret for 15 år siden; det er det ikke længere. Styrelsen vil nu benytte Drupal til at publicere danMARC2 i, - i et så maskinlæsbart output som muligt. Den præcise model kan ikke beskrives endnu, den afventer yderligere udvikling og vil blive præsenteret senere. Maskinlæsbare lister af kodebilagene kan så være en del deraf. Erik Bertelsen så med glæde frem til denne online publicering og foreslog, at styrelsen overvejede deep linking på felt niveau. Leif Andresen mente, at skiftet væk fra MARC vil tage flere år. Dette værktøj vil således også kunne bruges til beskrive en kommende migrering. Et enigt udvalg gav sin fulde støtte til denne modernisering.

Ad. 5. NCIP emner
Leif Andresen nævnte, at NISO har oprettet et register – et NCIP implementer Register – hvor leverandører kan dele information om deres implementering af NCIP. Flemming Pedersen havde forsøgt, men kunne forklare, at det tager sin tid. Leif Andresen opfordrede de, der måtte have lyst, til at deltage.
a. Opsamling implementering af lånerstatus-udvidelse i bibliotek.dk (fra sidste danZIG-møde)
På opfordring fra Flemming Pedersen, nævnte Leif Andresen et notat (48. møde, pkt. 5) om afhentningssted, som burde være indarbejdet i NCIP Guidelines. Leif Andresen forklarede, at der ud fra notatet manglede en vis gennemarbejdning, og så snart dette er sket, vil der blive publiceret en opdatering til NCIP guidelines.
b. Præsentation af tidsskrifters årstal og numre. Tilføjelse til Annex 1 i NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies
I forbindelse med udarbejdelse af mapning fra danMARC2 til NCIP Bibliographic Description, blev det glemt, at tidsskrifthæfters årstal og numre også bør fremgå af en lånerstatus. Et konkret forslag er under udarbejdelse og vil blive publiceret som en opdatering til NCIP guidelines. Erik Bertelsen mente, at der måske var tale om tidsspilde, hvortil Leif Andresen kunne svare, at forslaget vil løse et konkret problem med lånerstatus i bibliotek.dk, hvor nu kun titel vises, intet andet. Med dette projekt vil årstal og nummer også blive vist. Der er tale om et projekt med et begrænset ambitionsniveau.
c. Forslag til justeret praksis: Lånertjekservicen svarer med elektronisk adresse (mail/mobil). Jævnfør debat på profblog.bibliotek.dk/archive/2011/05/26/laanertjek-i-netpunkt PhysicalAddress-elementet i NCIP response kunne byttes ud med et ElectronicAddress-element i eksemplet biblstandard.dk/ncip/examples/lookupuserresponse-g.xml
(forslag formidlet af Anders-Henrik Petersen, DBC)
Forslaget var udsprunget af et indlæg på profblog, hvor der blev stillet forslag om at vise den elektroniske adresse ved lånertjekservicen. Enighed om, at det var en god ide og der vil blive publiceret en opdatering til NCIP guidelines.
[Note: er implementeret, se nedenfor *3). Bemærk at løsning for pkt. c ikke blev at bytte ud, men en dublering: UserAddressInformation gentages, en med ElectronicAddress en med PhysicalAddress.]

Ad. 6. Status øvrige danZIG interesseområder
Leif Andresen forklarede, at formålet med dette punkt var at give en samlet oversigt over de forskellige interesseområder i danZIG.
a. ILL arbejdsgruppe.
Leif Andresen orienterede om, at arbejdsgruppen ikke har været samlet siden sidste møde, men at ISO-review i 2012 kan give anledning til, at arbejdsgruppen skal samles efter sommerferien (jævnfør pkt. 2).
b. ISO 20775 - Schema for holdings information.
Uændret status siden sidste referat.
c. MarcXchange arbejdsgruppe
Tommy Schomacker havde udarbejdet et nyt forslag til Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange, som beskriver den danske profil for brug af standarden ISO 25577 MarcXchange. Forslaget er udsendt til arbejdsgruppen til kommentarer og Tommy Schomacker håbede, at denne guidelines kunne færdiggøres efter sommerferien.
d. Z39.50 internationalt
California Digital Library har lakonisk meddelt, at MELVYL catalog ikke længere supporterer Z39.50 (se: lists.w3.org/Archives/Public/www-zig/2011May/0000.html). Da MELVYL var en Z39.50 pioner, var det for Poul Henrik Jørgensen nærmest, som om en æra var slut. Leif Andresens bemærkede, at der ikke var mange andre end bibliotekerne, der havde benyttet Z39.50, men at der stadig ikke er et samlet alternativ for biblioteksverdenen.  SRU er ikke slået igennem som en erstatning for Z39.50, og han nævnte, at Index Data primært har solgt løsninger med SRU som en overbygning på Z39.50. Tommy Schomacker mente, at behovet for Z39.50 til søgning er svindende. Leif Andresen nævnte muligheden for, at der i stedet udvikles forskellige specifikke web services, der vil kunne bruges i samspillet mellem systemerne. Derfor skal det i løbet af de næste år overvejes at finde nye modeller for udveksling af beholdnings og fjernlåns oplysninger.
Leif Andresen konkluderede, at diskussionen i udvalget havde nuanceret fremstillingen af udviklingen på området i forhold til referat af 48. møde (pkt. 6 d+e+f) en del, men at der ikke er nogen åbenbar ny gylden model, og det er vigtigt at holde øje med tendensen internationalt. Erik Bertelsen mente, at der stille og roligt er nye transportmodeller på vej indenfor beholdning og fjernlån, der vil kunne erstatte Z39.50. Tages op som punkt på næste møde.
e. Z39.50 dansk: Profile Specification og DAN-1
Der var ikke noget nyt.
f. SRU
Intet nyt siden sidste møde.
g. RFID arbejdsgruppe
Leif Andresen orienterede om et møde den 4. april afholdt i danZIG RFID arbejdsgruppen, hvor både systemleverandører og RFID leverandører deltog. Der var tale om nogle indledende drøftelser, som dels forventes at udmønte i en konkret udvidelse af SIP2 med felt til ISIL *5) og dels en mere omfattende model for kommunikation biblioteksapplikation <--> RFID læseenhedsapplikation.
h. Behov for vejledning om post-formatering.
Leif Andresen orienterede om en henvendelse fra Gentofte Bibliotekerne om udarbejdelse af vejledning om post-formatering til f.eks. mindre grænseflade projekter og skærmpræsentation ud fra RFID-taggede materialer. Leif Andresen havde udsendt en mail til danZIG listen og efterspurgt interesse for en sådan vejledning. Der var kommet tilbagemelding fra to af TING-bibliotekerne, der var interesserede og fra Axiell som ikke mente, der var behov for en detaljeret og omfattende vejledning.
Flemming Pedersen mente sådan set, at ideen er god nok, især for programmører der ikke kender danMARC2 formatet, men det skal ikke være en standard. Det skal nærmere være en form for ståbi, og udgangspunktet må være den rå marcpost. DBC mente ikke, at var det rigtige tidspunkt at udarbejde en stor vejledning i hvordan en danMARC2 post formateres rigtigt, det vil være en meget ressourcekrævende opgave at få udarbejdet noget dækkende.  Leif Andresen konkluderede, at der var enighed om, at det ikke er tiden at lave den store udfoldede model, men at muligheden for at udarbejde en mindre eksempelsamling, et hjælpeværktøj til at lave noget enkelt, skulle undersøges.

Ad. 7. Ny specifikation for indberetning til Biblioteksafgiften
Bilag Bestandsindberetning til Biblioteksafgiften vedlagt dagsordenen.
Leif Andresen forklarede, at bestandsindberetningerne til biblioteksafgiften fra bibliotekerne i dag består af titler med Faust numre og antal ex. Hvis ikke biblioteket har et landsdækkende Faust nr., indberettes et lokalt Faust nr. Styrelsen forsøger så at parre dette lokale Faust nr. med en titel med et landsdækkende Faust nr.
Styrelsen ønsker en mere simplificeret indberetning, dvs. at hvis der er et lokalt Faust nr.(starter med 9) i en post, så skal der om muligt afleveres et ISBN nummer i samme linje. Ændringen sættes i værk snarest muligt, men det vil stadig være muligt at indberette på den gamle måde for 2011. Fra indberetningsåret 2012 vil indberetningen kun foregå på den nye måde.
Der blev derefter blev stillet forskellige spørgsmål og kommentarer og som faktuel
rettelse blev indføjet at både 10 og 13-cifrede ISBN numre kan angives. *6)

Ad. 8. Sammenhængende adgang til digitalt materiale - og andre biblioteksservices
Drøftelse specifikt om dataleveranceformat og transport samt om lokalsystemers anvendelse af CULR og AC-ERMS
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/udvikling-af-det-digitale-bibliotek/nyt-fra-det-digitale-bibliotek/

Leif Andresen henviste til notatet om sammenhængende adgang til digitalt materiale, en adgang som er en helt afgørende byggesten i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). DDB er et projekt under forberedelse og som rent politisk endnu er til forhandling. Der sker dog samtidig en rent teknisk udvikling på biblioteksområdet. Modellen i DDB baserer sig således på at etablere en fælles databrønd med et lag af services oven på. En væsentlig udfordring er at få skabt en fælles administreret adgang til de elektroniske ressourcer, i et univers bestående af folke- og forskningsbiblioteker, hvor adgangen til den enkelte ressource foregår på forskellige vilkår, en kompleksitet der skal kunne håndteres. F.eks. er langt de fleste af DEFF licenser er udstyret med fjernlånsrettigheder, rettigheder, der skal ses både fra ressourcen og fra den enkelte bruger.
En arbejdsgruppe om håndtering af brugerne i DDB blev nedsat medio 2010 og Leif Andresen har på grundlag af drøftelserne i gruppen udarbejdet notatet. Dette notat er indgået i forberedelsen af udarbejdelsen af budgetterne til DDB. Notatet befinder sig på niveau med den specifikation, som danZIG udarbejdede i 1998. Det er nødvendigt at gå i gang med det forberedende arbejde nu, for det tager tid at få forskellige systemer til at arbejde sammen. Ikke alle udfordringer er dog medtaget i notatet, men der er dog ingen tvivl om, at en af de største udfordringer er at skabe en samlet adgang til ressourcer. Leif Andresen lagde op til en åben drøftelse af notatet. Centrale elementer i denne sammenhæng er CULR, som er et register over, hvor lånere er registreret samt AC-ERMS, der indeholder en beskrivelse af de rettigheder, det enkelte bibliotek har til den enkelte ressource. Der er således forskellige behov fra bibliotek til bibliotek og forskellige rettigheder for brugeren – f.eks. for den studerende som bruger på folkebiblioteket og som bruger på forskningsbibliotekerne.
Erik Bertelsen nævnte DEFF nøglen, som var udtænkt over den samme tankegang om en konsolideret adgang, men som gik ”død” på at udarbejde en fælles typologi for adgangen for den enkelte bruger. Udviklingen af et fælles begrebsapparat er meget stor og vanskelig udfordring. Erik Bertelsen nævnte endvidere problematikken med institutionelle låner, hvortil Leif Andresen nævnte, at lånere uden CPR er nævnt i notatet blandt de udestående spørgsmål.
Erik Bertelsen og Tommy Schomacker pegede på, at betegnelsen AC-ERMS var uhensigtsmæssig, og at der burde findes en anden betegnelse. Ole Hultén nævnte, at ERMS ikke er en internationalt brugt forkortelse, her anvendes ”ERM systems”.
Henrik Dahl foreslog, set i lyset af de komplekse udfordringer som en sådan central løsning må medføre, om det ikke vil være arkitekturmæssigt en god ide at skrotte den centrale løsning, at finde en mere virtuel løsning i en mere moderne arkitektur.
Leif Andresen redegjorde for, at ideen bag CURL ikke er at skabe et centralt fælles lånerregister, men i stedet at skabe en oversigt over, hvor en låner hører til. Han var enig i, at ens håndtering af alle roller på landets biblioteker ikke kan lade sig gøre, det viste DEFF nøglens skæbne jo klart. CULR er et register over, hvor en låner er registreret, med  kommune nummer angivet. AC-ERMS oplyser hvilke rettigheder, der er til den enkelte ressource.
Tommy Schomacker mente, at notatet beskriver en glimrende model, men havde derefter flere faktuelle rettelser til selve figuren i notatet.
Poul Henrik Jørgensen delte Henrik Dahls skepsis om løsningen og havde flere sammenligninger med håndteringen af den slags løsninger i bankverdenen.
Erik Bertelsen så dette notat som et forsøg på at få udarbejdet en model, der kan fungere i praksis.
Spørgsmål blev rejst, hvorfor låneren ikke selv måtte vælge, hvilken af hans identiteter der skal bruges (studerende, arbejde mm.). Leif Andresen svarede, at udgangspunktet var, at systemet skal bede brugerne om mindst muligt, men kunne sagtens se problemet i den tankegang. Der udspandt sig derefter en lang diskussion om nytten af et fælles ERMS system.
Leif Andresen spurgte derefter til kommentarer til rapporteringsservice fra lokale systemer til CULR og fra CULR til lokal systemet. Der var ikke særlige bemærkninger hertil og Flemming Pedersen bemærkede, at det ville være en triviel opgave. Et udkast til en specifikation vil på et tidspunkt blive udsendt til høring.
Leif Andresen takkede for kommentarer og nævnte, at der med sikkerhed vil blive lejlighed til at drøfte problematikken igen på et senere tidspunkt.

Ad. 9. Forslag til ny web service til opslag fra materiale-ID til bibliografisk ID. Til brug for services baseret på aflæsning af RFID-tag.
Forslaget er fremkommet via processen omkring DDB og bygger på udarbejdelsen af  applikationer til bibliotekssystemer med udgangspunkt i RFID tags
Problemet er, at en materiale ID ikke må udstilles på en offentlig hjemmeside, det vil klart ikke være at regne for en sikker forespørgsel. For at den skal være sikker forudsættes det at brugeren er kendt og det derfor ikke må være en open service. Løsningen må være at udarbejde en standard service.
Flemming Pedersen nævnte, at behovet kan dækkes med NCIP forespørgsel LookUpItem, og at der derfor ikke var grund til en særlig service. Der var tilslutning til dette synspunkt.

Ad. 10. Prisforespørgsel
Opsamling på behov for udbygning.
Jf. mail på danZIG og danEDItEUR listerne 7.6.2011. Det her nævnte problem kan ud fra to foreløbig modtagne kommentarer håndteres ved at tilføje en note til OtherID: ”Kan f.eks. anvendes hvis et bibliotek har behov for flere kundenumre p.g.a. opdelte aftaler med leverandør”.
Leif Andresen orienterede om et møde i danZIG materialeanskaffelsesgruppen om behov for justeringer og forbedringer af den i 2010 udarbejdede Specifikation af prisforespørgsel. Det var enighed om, at det var for tidligt endnu at udarbejde en ny version, det blev aftalt at udsende en mail til danZIG listen for at bede om yderligere input til en version 1.1.
Der var indkommet to forslag, et drejede sig om at få nogle bedre muligheder for at sende fejlmeddelelser, og Leif Andresen understregede, at det ville være nødvendigt på et tidspunkt at se nærmere på håndteringen af fejlkoder. Et andet forslag drejede sig om, at kunne håndtere flere aftaler pr. bibliotek, f.eks. særskilte aftaler for musik og film. Flemming Pedersen forklarede at det allerede nu kan lade sig gøre i den nuværende version med særskilte kundenumre. Imusic.dk havde givet den samme kommentar som Axiell, men var bekymret, hvis DBC i en DBC service agtede kun at benytte ISIL som biblioteksidentifikation ved prisforespørgsler. Tommy Schomacker bemærkede, at det kan lade sig gøre at administrere flere kundenumre, men at det ville være hensigtsmæssigt, hvis leverandørens prisservice kunne reagerer på forespørgsler, som benytter ISIL eller EAN som kundeidentifikation. Nogen gange kommer der pris tilbage på forespørgsel, andre gange ikke. Der udspandt sig en diskussion om relevansen af at anvende EAN nummeret som kundeidentifikation. Leif Andresen understregede, at formålet har været at skabe en service, der kunne løse et problem for bibliotekerne, men at det ikke har været muligt at forlange, at leverandørerne skulle benytte et bestemt ID som kundeidentifikation. Som det er nu vil en prisforespørgsel fra et ukendt kundenummer som regel ikke blive besvaret med en pris.
Leif Andersen konkluderede, at der ikke umiddelbart er behov for en opdatering af prisforespørgslen – og at håndteringen af fejlkoder skal tages med ved en senere lejlighed.

Ad. 11. Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries version 2.0
Udkast udsendt til danZIG og materialevalgsarbejdsgruppen 30.5.2011. Har været forelagt materialevalgsarbejdsgruppen i april, er udsendt i en redigeret udgave på grundlag af gruppen diskussioner. Bemærk: i forhold til sidste udkast er transport af EDItX dokumenter inkluderet.
Leif Andresen forklarede, at guidelines havde været sendt til høring i materialevalgsgruppen, og at det havde medført en del diskussion pr. mail.
Der foreligger et udkast til en guidelines og en tilhørende WSDL til håndtering af transport. Leif Andresen foreslog, at kommentarer til tekstdelen blev gennemgået først. Der er sket en redaktionel redigering af teksten siden sidst og indholdsmæssigt er håndteringen af transport blevet indføjet i selve teksten. Forslagsstillerne (Flemming Pedersen, Tommy Schomacker og Anders Vestergaard) til en transportservice har derfor medvirket til udkastets afsnit om transport.
Der var kun få redaktionelle kommentarer til teksten og den bliver derfor publiceret snarest muligt.
Anders Vestergaard indledte diskussionen om WSDL med at fortælle, at der havde været en del mailudveksling omkring den nye version af WSDL, især havde Henrik Dahl fremsendt en række fejlmeddelelser, der var fremkommet ved brug af WSDL’en. Henrik Dahl supplerede med at forklare, at han anvender et Microsofts produkt som parser og mente, at der måtte være fatale fejl i opsætningen af WSDL, siden Microsoft produktet melder om fejl på fejl. Anders Vestergaard havde set på de fejlmeddelelser, men mente alligevel, at det var en valid WSDL, der var udsendt, idet andre værktøjer ikke har haft problemer. Leif Andresen bemærkede, at han ikke kendte til fejlfri programmer fra nogen leverandør. Poul Henrik Jørgensen nævnte, at tidligere udgaver af Microsofts WSDL parser havde voldt problemer i forbindelse med WSDL specifikationer, der indeholdt referencer til XML skemaer i eksterne filer.
Disse problemer var i nogle tilfælde afhjulpet ved at kopiere de refererede XML skemaer ind i samme fil som WSDL dokumentet.
En lang diskussion fulgte om WSDL skulle kunne understøtte alle værktøjer, hvilket ifølge flere ville være et større projekt. Der blev stillet forslag om at dokumentere, hvilke udviklingsværktøjer der har været anvendt og evt. kan anvendes, således at der er mere åbenhed omkring selve processen. Leif Andresen konkluderede, at det var enighed om at støtte forslaget om at udarbejde en dokumentation af mulige udviklingsværktøjer. Denne dokumentation vil være i form af et dynamisk dokument liggende på biblstandard.dk.
Leif Andresen understregede, at det var vigtigt at komme videre med processen og ikke at fortabe sig i en religionskrig. Erik Bertelsen og Poul Henrik Jørgensen foreslog, at der foretages nogle praktiske forsøg med udbredte udviklingsværktøjer. Leif Andresen forslog derfor, at forslagsstillerne ud fra de fremkomne bemærkninger prøver at justere WSDL’en, så de forskellige værktøjer har færre problemer. Publiceringen af specifikationen vil være afhængig af denne proces og blev derfor udskudt til efter, at der har været mulighed for at afprøve en ny WSDL. Leif Andresen bemærkede, at han forventede at publicere de nye guidelines inkl. en ny version af WSDL’en uden at der afholdes yderligere møder.

Ad. 12. Guidelines for exchange of bibliographic data and holdings information between a library acquisitions client and local library systems in Danish libraries.
Udkast som bilag. Har været forelagt materialevalgsarbejdsgruppen i april, men foreligger her i en redigeret udgave. Sendes samtidig til arbejdsgruppen for evt. supplerende bemærkninger inden danZIG-mødet.
Leif Andresen orienterede om denne guidelines skæbne, som egentlig har været lang og trang. Nu har den gennemgået en redaktionel gennemskrivning og været udsendt til arbejdsgruppen for evt. bemærkning. Der var ikke indkommet skriftlige ændringer til guidelines. Der var derefter diverse faktuelle kommentarer til guidelines, herunder en let undren fra Poul Henrik Jørgensen over troskaben overfor Z39.50, nu hvor Z39.50 ser ud til at blive afviklet. Tommy Schomacker og Leif Andresen forklarede, at dokumentet jo har en del år på bagen og var enige om, at afsnit 6 kunne justeres med en formulering a la ”for the time being Z39.50”. Der tilføjes – som det har været sædvane for de nyere danZIG-publikationer – en mulighed for, at opdateringer publiceres særskilt på biblstandard.dk.

Ad. 13. Gem alle mine lån
Drøftelse af mulig udviklingsprojekt med national service i bibliotek.dk regi med mulighed for at en låner kan få gemt gamle lån.
Se http://profblog.bibliotek.dk/archive/2011/06/10/gem-alle-mine-laan
Leif Andresen forklarede, at dette ønske var dukket op med jævne mellemrum gennem de seneste år, det har især været nævnt i flere på hinanden følgende bibliotek.dk brugerundersøgelser.
Biblioteksfagligt udvalg om bibliotek.dk havde behandlet det på et møde og der blev det besluttet at sende ønsket ud til drøftelse i biblioteksverdenen. Derfor var pkt. på dagsordenen i dag, for at få en tilbagemelding fra systemleverandørerne. Leif Andresen var ikke kun interesseret i kommentarer om det rent tekniske, men også om synspunkter på selve servicen.
Flemming Pedersen mente, at hvis der skal udvikles en national service til bibliotek.dk, så må den også kunne bruges i de lokale systemer.
Leif Andresen bad om, at tilbagemeldinger blev givet som e-mail personlig til ham senest d. 22. august 2011, indeholdende en holdning til om systemerne vil kunne håndtere en sådan service. Hvis projektet skal igangsættes fra januar 2012, er vigtigt at tilbagemeldingsfristen overholdes. Leif Andresen understregede, at dette var en proces, der måske endte med at projektet ikke blev igangsat fordi det var for dyrt, men derfor var det vigtigt, at alle argumenter for og imod kom med.

Ad. 14. Support information for danZIG specifikationer
Siden vi lavede specifikationen af Z39.50 med tilhørende services (holdings og ILL) er der ved senere specifikationer lavet nogle korte registreringer vedr. support.
Derfor forslås at der laves noget tilsvarende for danZIG specifikationen med følgende muligheder
Hvordan den enkelte bibliotekssystem understøtter specifikationerne på det niveau.
a. Support af understøttede BIB-1 use attributter
b. Support af understøttede DAN-1 use attributter
c. Support af Z39.50 Holdings Schema
d. Support af ILL extended service (understøttede transaktioner angives)

Leif Andresen forklarede, at det er ret forskelligt, hvordan den enkelte leverandør har vedligeholdt deres specifikationer, og opfordrede derfor leverandørerne til at efterse deres specifikationer. Der var almindelig tilslutning til forslaget - og ingen specifikke kommentarer. Leif Andresen ville indkalde input efter sommerferien. Han nævnte i tilslutning, at der var en del manglende supportoplysninger og Henrik Dahl bad derfor om, at Leif Andresen specificerede overfor de enkelte systemleverandører, hvad han mente manglede. Dette lovede Leif Andresen.

Ad. 15. Any other business

Næste møde ligger længere ude i fremtiden. Der vil blive udsendt en Doodle, når der er nok kød på til at holde et nyt møde.
Leif Andresen takkede for et godt og konstruktivt møde.

Bemærkninger og henvisninger efter mødet:
*1) Tilgængelighedskoder i 096 delfelt r - foreløbig vejledning www.danbib.dk/index.php
*2) Justering af LETTAL kode I biblstandard.dk/kat/docs/praxisrulesupdate.htm
*3) Ny datamodel 2011 danbib.dk/index.php
*4) Update of NCIP Guidelines - biblstandard.dk/ncip/ncip_update.htm
*5) Specification of Danish RFID SIP2 protocol extension for ISIL er sendt til høring i danZIG RFID arbejdsgruppe 27.7.2011.
*6) Bestandsindberetning til Biblioteksafgiften - biblstandard.dk/bia/doc/bestandindbia.htm