RDA dokumentation

biblstandard.dk

Biblioteksstandarder i Danmark

 

Biblioteksstandardisering: dokumenter til forberedelse af implementering af RDA i Danmark

 

Hostet af Det Kgl. Bibliotek

Identifier: https://biblstandard.dk/RDA-dokumentation

Sidste opdatering: 05.12.2022

 

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) traf medio august 2016 den formelle beslutning om overgang til at anvende Resource Description & Access (RDA) som danske katalogiseringsregler med 1.1.2018 som skæringsdato.

Udmøntningen af denne beslutning er trukket ud og der udestår november 2022 en endelig beslutning om igangsætning af implementeringen.

 

SLKS har publiceret indstillinger fra Bibliografisk Råd, Dansk profil for RDA - foreløbig version og Foranalyse for den tekniske implementering af Resource Description and Access (RDA) i Danmark [1] på styrelsens hjemmeside:

 

RDA: RDA dokumenter mht. den danske overgang

https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/resource-description-and-access

 

Bibliografisk råds indstillinger marts 2016: National Strategi om Autoritetsdata og RDA (Resource Description and Access).

https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/indstillinger

 

Nedenfor er disse dokumenter afspejlet og præsenteres i sammenhæng med indstillinger m.v. fra de fire biblioteksmedlemmer af Nationalbibliografisk Udvalg.

 

 

Nationalbibliografisk Udvalg – indstillinger fra biblioteksrepræsentanterne 2022

 

SLKS indbød de fire biblioteksmedlemmerne af Nationalbibliografisk Udvalg til møde 26.8.2022, hvor nedenstående Forslag til særmøde blev fremsendt af de fire inden mødet. Efterfølgende var de er en dialog mellem de fire og SLKS samt et opsamlingsmøde 31.10.2022, hvorefter de fire sendte nedenstående endelige indstilling.

 

Forslag til særmøde Nationalbibliografisk Udvalg om KOMBIT’s foranalyse om overgangen til RDA. Udarbejdet af et reduceret Nationalbibliografisk Udvalg august 2022 (medlemmer fra DBC og KOMBIT var ikke indbudt) 5.8.2022:

·         Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye katalogiseringsregler i Danmark (Opdateret udgave af Bibliografisk Råds indstilling marts 2016 suppleret med dele af Bibliografisk Råds slutindstilling til SLKS december 2019).

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/Indstilling_om_indførelse_af_RDA_-_August_2022.pdf  

·         Konsekvenser af en ikke-beslutning om RDA.

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/Konsekvenser_af_en_ikke-beslutning_om_RDA_-_August_2022.pdf

·         Vurdering af RDA foranalyse. Vurdering af Foranalyse for den tekniske implementering af Ressource Description and Access (RDA) i Danmark. Del [1]af 29/10/2021 og del [2] af 21/04/2022.

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/Vurdering_af_RDA_foranalyse_-_August_2022.pdf 

 

Indstilling fra biblioteksmedlemmerne af Nationalbibliografisk Udvalg (Leif Andresen, Marie Mærsk Deleuran, Erik Thorlund Jepsen og Erik Bachmann Pedersen) vedr. KOMBITs foranalyse af teknisk implementering efter ønske fra Slots- og Kulturstyrelsen

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/Indstilling_fra_biblioteksmedlemmerne_af Nationalbibliografisk Udvalg_31-10-2022.pdf  

 

 

KOMBIT notat om RDA 2022

Notat om RDA (Resource Description & Access) – 15.09.2022

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/Notat_om_RDA_til_SLKS_fra_KOMBIT.pdf

 

 

Foranalyse 2021

Foranalyse for den tekniske implementering af Resource Description and Access (RDA) i Danmark [1] (29/10/2021)

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_foranalyse_-_samlet_udgave.pdf Bemærk: Dokumentet rummer først et resumé, selve analyse samt en række bilag, som hver især er særskilt nummereret. Foranalysens del 2 er ikke offentliggjort, da den indeholder konkrete tidsestimater og dermed økonomital.

 

 

Bekendtgørelse om udarbejdelse af nationalbibliografien 2020

Bekendtgørelse nr. 1871 af 09/12/2020

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1871

 

Citater fra:

Bilag 1: Retningslinjer for udarbejdelse af nationalbibliografien

 

C. Format for registrering

Nationalbibliografien registreres i det fælles nationale bibliotekskatalog i et registreringsformat, som Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter. Det nationale format er ”danMARC2” (2. udgave af danMARC). I sammenhæng med overgangen til RDA (se afsnit 5 B), vil der blive introduceret et revideret danMARC-format, danMARC3. ¬¬Hvis dele af nationalbibliografien registreres i et andet format, skal formatet være konverterbart til det nationale format.

 

Klip fra Bilag 2, Katalogiseringsregler og Bibliografisk standard for danske biblioteker

Nye katalogiseringsregler

Denne beskrivelse af det nationalbibliografiske niveau er tilpasset de her nævnte katalogiseringsregler. Når Danmark er skiftet til de nye katalogiseringsregler fra efter 2020, RDA, Resource Description and Access skal der udvikles en ”dansk profil” af regelsættet, hvori katalogiseringsniveauet vil være beskrevet. Slots- og Kulturstyrelsen godkender og har ansvar for den danske profil.

 

danMARC3

http://www.kat-format.dk/danMARC3/default.html

Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. 3. udgave tilpasset RDA, Ressource Description and Access.

Bemærk: udkast – må ikke bruges.

Ansvar: SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen - Kontakt: bib@slks.dk

Anvendes også: Katalogisering

 

 

Nedenstående er primært af historisk interesse:

 

Bibliografisk råds indstilling 2019

RDA 2020 - fremtidig dansk tilgang. Slutindstilling fra Bibliografisk Råd til SLSK

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_2020_-_fremtidig_dansk_tilgang.pdf

 

Dansk profil for RDA 2017

Dansk profil for RDA - foreløbig version (Version 20170919)

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_profil_samlet.pdf

 

 

Bibliografisk råds indstillinger 2016

National Strategi om Autoritetsdata

 

Indstilling

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/National_Strategi_for_Autoritetsdata_2016.pdf

 

Bilag

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/National_Strategi_for_Autoritetsdata_2016._Bilag_1-6.pdf

 

Executive summary

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/National_Strategi_for_Autoritetsdata_2016._Executive_Summary.pdf

 

 

RDA (Resource Description and Access)

 

Indstilling

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_indstilling_2016.pdf

 

Bilag A

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_indstilling_2016._Bilag_A._Baggrundsnotater_for_indstillingen.pdf

 

Bilag B 1, Analyser og vurderinger

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_indstilling_2016._Bilag_B_1._Analyser_og_vurderinger.pdf

 

Bilag B 2, Posteksempler

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_indstilling_2016._Bilag_B_2._Posteksempler.pdf

 

Bilag C, Notat ressourcemæssige konsekvenser

http://biblstandard.dk/RDA-dokumentation/RDA_indstilling_2016._Bilag_C._Notat_ressourcemaessige_konsekvenser.pdf